VerZE 12.03

 
Nedávno jsem dostal spoustu otázek o měření doby tréninku.
 
Jednalo se hlavně o posouvání seznamu plavců při měření LAP a SET.
 
Přidána funkce pro zvýšení počtu zobrazených plavců na 12 a snížení počtu zobrazených plavců posunutím prstu nahoru a dolů po obrazovce.
Druhým rysem, který byl velmi zajímavý, je automatický start plavců v časovém intervalu. Trenér spustí prvního plavce a ostatní označení plavci automaticky nastaví čas podle nastaveného intervalu, např. 5 
Plavci začínají plavat sami podle hodin a trenér se může postarat o jinou skupinu plavců.
 
Tímto způsobem je možné založit 2-3 skupiny plavců, kteří plavou současně v různých sadách.
Trenér měří pouze LAP a SET. Naměřené časy se automaticky ukládají do statistik. Tímto způsobem je snadné změřit 12 plavců, kteří plavou různé sady najednou.
 
Drobné úpravy byly provedeny v modulech Skupina a Roční kalendář.
I've been getting a lot of questions lately about measuring training times.
 
It was mainly about scrolling the list of swimmers when measuring LAP and SET.
Added the feature to increase the number of displayed swimmers to 12 and reduce the number of displayed swimmers by sliding your finger up and down the screen.
 
The second feature that was of great interest is the automatic start of swimmers in a time interval. The coach starts the first swimmer and the other marked swimmers are automatically set the time according to the set interval, e.g. 5sec.
 
Swimmers start swimming on their own according to the hours and the coach can take care of another group of swimmers.
 
In this way it is possible to start 2-3 groups of swimmers who swim at the same time in different sets.
 
The coach only measures LAP and SET. The measured times are automatically saved in the statistics. In this way, it is easy to measure 12 swimmers who swim different sets at once.
 
Minor adjustments were made in the Group and Annual Calendar modules.